Na co należy zwrócić uwagę biorąc samochód w leasing ?

Leasing to bardzo często wykorzystywany rodzaj umowy cywilnoprawnej (art. 7091 Kodeksu Cywilnego) w ramach której jedna ze stron, tzw. osoba finansująca, przekazuje drugiej stronie, tzw. korzystającemu prawo do korzystania z określonej rzeczy, na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe, czynsz). Przedmiotem leasingu może być nieruchomość lub rzecz ruchoma (np. jakiś pojazd). Najczęściej są to samochody osobowe lub dostawcze.

Na co należy zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy ?

 1. Umowa leasingu nie ma typowego charakteru umowy dwustronnej, a jest połączniem dwóch umów: leasingu i nabycia. To oznacza ze przepisy Kodeksu Cywilnego nie wskazują w sposób jednoznaczny na kategorie roszczeń, których finansujący może dochodzić od korzystającego.  W przypadku kwestii spornych zastosowanie mają Ogólne Warunki Umów, które są integralną częścią umów leasingowych.
 2. Tabela opłat dodatkowych, które pobiera finansujący. Możemy znaleźć w niej takie pozycje jak: 
 • opłata za rejestrację pojazdu
 • opłata za weryfikację polisy ubezpieczeniowej
 • opłata za wyrażenie zgody na wyjazd pojazdu poza granice kraju
 • opłata związana ze zmianą harmonogramu rat leasingowych
 • opłata związana z cesją umowy
 • opłata za wyrażenie zgody na używanie pojazdu przez osobę trzecią
 • opłata związana z koniecznością wezwania korzystającego do uiszczenia zaległości na rzecz finansującego

Najważniejsze kategorie roszczeń (finansujący vs korzystający):

roszczenia z tytułu niezapłaconych rat leasingowych

raty leasingu to tak zwany czynsz wskazany w harmonogramie spłat podpisanej umowy. Dodatkowo finansujący wysyła korzystającemu fakturę z terminem płatności. Brak lub zwłoka w płatności którejkolwiek z rat spowoduje powstanie wyżej wymienionego roszczenia. Finansujący będzie miał prawo dochodzenia zapłaty na drodze postępowania cywilnego, co wygeneruje dla korzystającego dodatkowe koszty procesu

roszczenia związane z wypowiedzeniem lub odstąpieniem od umowy przez finansującego-leasingodawcę

tego typu roszczenie wynika z wcześniejszego zakończenia umowy, bo na przykład korzystający wykorzystuje przedmiot umowy niezgodnie z warunkami umowy lub często spóźnia się z zapłatą rat leasingowych.  Warto wiedzieć, że roszczenia  te stanowią konkretną kwotę obliczoną według wzoru określonego właśnie w umowie leasingowej, a wysokość roszczenia jest uzależniona od finansującego

roszczenia związane ze zwrotem pojazdu w wyniku wcześniejszego rozwiązania umowy

w umowach z niskimi ratami często występują zapisy wiązane z badaniem przez rzeczoznawcę stanu technicznego pojazdu po jego zwrocie. Rzeczoznawca wydaje opinię, w której wskazuje na przewidywany koszt usunięcia usterek, co stanowi podstawę do obciążenia korzystającego dodatkowymi kosztami

roszczenia wynikające z tzw. tabeli opłat i opłat administracyjnych

Przykładami najczęściej powtarzającymi się w  tabelach opłat dołączanych do umów leasingowych są:

 • opłata za rejestrację pojazdu
 • opłata związana z weryfikacją warunków umowy ubezpieczenia, jeżeli korzystający będzie chciał skorzystać z oferty innego ubezpieczyciela niż wskazuje finansujący
 • opłata związana z wyrażeniem zgody na wyjazd leasingowanym pojazdem poza granice kraju
 • opłata związana z uzyskaniem zgody na użyczenie pojazdu osobie trzeciej
 • opłata związana z obsługą wezwań do zapłaty lub informacją o mandatach karnych

Warto wiedzieć, że nie wszystkie ww. kategorie (poza pierwszą) muszą wystąpić w ogóle lub jednocześnie w jednej umowie. Nie mniej jednak należy bardzo uważnie ją przeczytać.

Bella

https://kariera-zawodowa.pl

Bywają takie momenty w życiu, kiedy stajemy na rozstaju i musimy postanowić, w którą stronę pójść. Zapraszam do lektury artykułów zawierających inspiracje, wskazówki, gotowe rozwiązania, wierzę, że ułatwią ci one podjęcie właściwej decyzji.

Ciekawe tematy

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *